VOP

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP¨) sa aplikujú na všetky zmluvy o dielo („Zmluva“) a vzťahy z nich vyplývajúce, ktoré SECURIDO s.r.o., obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Nitra v oddieli Sro, vložke č. 17257/N, so sídlom Dopravná 3969, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 961 775 (ďalej len „SECURIDO“ alebo “zhoto- viteľ¨) s druhou zmluvnou stranou (ďalej len “objednávateľ¨) uzatvára za účelom vykonania diela – dodania a montáže bezpečnostných dverí podľa špecifikácie uvedenej v bode 4.) Zmluvy, v bode 5.) Zmluvy, bode 6.) Zmluvy, v bode 7.) Zmluvy, v bode 8.) Zmluvy, v bode 9.) Zmluvy (ďalej len “dielo¨). Objednávateľom je osoba uvedená v bode 1.) Zmluvy
 2. Zmeny týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto VOP.
 3. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len„Obchodný zákonník“), sú prílohou Zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a určujú časť obsahu Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uve- dené inak.
 4. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
 5. V zmysle týchto VOP sa zmluva považuje za uzavretú, nadobúda platnosť a účinnosť, dňom podpisu písomného vyhotove- nia Zmluvy obomi Zmluvnými stranami.
 6. Objednávateľ koná vo vzťahu k zhotoviteľovi osobne a samostatne, alebo prostredníctvom splnomocnenca, pričom podpis objednávateľa na plnomocenstve musí byť úradne os- vedčený.
 7. Zhotoviteľ koná vo vzťahu k objednávateľovi spôsobom vyplývajúcim z obchodného regis- tra, iného zákonom určeného registra alebo z interných predpisov zhotoviteľa alebo pros- tredníctvom zmluvného predajcu uvedeného v záhlaví Zmluvy
 8. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti objednávateľa predložením dokladu totožnosti.
 9. Objednávateľ je povinný na vyzvanie zhotoviteľa preukázať sa zhotoviteľovi predložením preukazu totožnosti.
 10. Adresou na doručovanie písomností adresovaných zhotoviteľovi je SECURIDO s.r.o., Do- pravná 3969, 955 01 Topoľčany. Adresou na doručovanie písomností určených objedná- vateľovi je fakturačná adresa uvedená v bode 2.) Zmluvy. Pokiaľ adresát neprevezme písomnosť mu adresovanú ani v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím 5 dňa odo dňa uloženia zásielky na pošte, a to aj v prípade, ak sa adresát o zásielke/o jej doručovaní nedozvedel.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo a záväzok ob- jednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie.

2. V súlade s ustanovením § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie dodanie bezpečnostných dverí a ich montáž na mieste uvedenom objednávateľom v bode 3.) Zmlu- vy podľa špecifikácie dohodnutej v bode 4.) Zmluvy, v bode 5.) Zmluvy, v bode 6.) Zmluvy, v bode 7.) Zmluvy a v bode 9.) Zmluvy.

III. Cena, mena a platobné podmienky

1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela (ďalej len “cena diela¨) zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela, ako aj náklady spo- jené s dodaním, montážou a odovzdaním diela objednávateľovi v mieste montáže diela, a teda uvedená v bode 10.) zmluvy je cenou konečnou.

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť preddavok ceny za dielo vo výške uvedenej v bode 11.) Zmluvy pri podpise Zmluvy, pričom o prevzatí preddavku vydá zhotoviteľ objednávateľovi písomné potvrdenie alebo bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený v SLSP a.s. č.ú: IBAN SK3209000000005032796800

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť doplatok ceny diela (bod 12.) Zmluvy) na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi doplatok ceny diela (bod 12.) Zmluvy) v hotovosti k rukám zhotoviteľa pri odovzdá- vaní diela zhotoviteľom, o čom mu zhotoviteľ vydá písomné potvrdenie, alebo bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený v SLSP a.s. č.ú: IBAN SK3209000000005032796800

4. Za deň splnenia peňažného záväzku objednávateľa sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu zhotoviteľa alebo deň zaplatenia v hotovosti k rukám zhotoviteľa.

5. Bankové poplatky objednávateľa znáša objednávateľ, bankové poplatky zhotoviteľa znáša zhotoviteľ.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zmluvná strana nesmie previesť svoje práva vyplý- vajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

IV. Spôsob a miesto vykonávania diela

1. Objednávateľ je povinný umožniť zamestnancom zhotoviteľa prístup k miestu montáže diela (bod 3.) Zmluvy) a umožniť a strpieť vykonanie úkonov nevyhnutných na riadne vykonanie diela. Objednávateľ je zároveň povinný poskytnúť zamestnancom zhotoviteľa pri montáži diela pripojenie k elektrickému prúdu ako aj k zdroju vody.

2. Objednávateľ je povinný pripraviť miesto montáže diela uvedené v bode 3. Zmluvy podľa pokynov zhotoviteľa uvedených v Zmluve (Všeobecné podmienky montáže).

3. Pokiaľ objednávateľ miesto montáže diela nepripraví, resp. nevykoná potrebné povrchové úpravy do dňa začiatku montáže, je zhotoviteľ oprávnený:

a) od zmluvy odstúpiť, alebo

b) nepokračovať vo vykonávaní diela kým mu nebude doručené oznámenie objednávateľa o tom, že miesto montáže diela je pripravené na vykonanie montáže diela. Pokiaľ sa informácie uvedené v oznámení objednávateľa (o tom že úpravy miesta montáže sú vykonané) ukážu ako nepravdivé, alebo čiastočne nepravdivé, objedná- vateľ zodpovedá za škodu tým vzniknutú zhotoviteľovi a zaväzuje sa zaplatiť zhoto- viteľovi všetky náklady, ktoré v súvislosti s tým zhotoviteľovi vzniknú.

4. V prípade, ak zhotoviteľ v zmysle písm. a) bodu 3. čl IV. VOP od zmluvy odstúpi, objedná- vateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu doteraz vykonaného diela. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

5. V prípade, ak bude zhotoviteľ postupovať v zmysle písm. b) bodu 3. čl. IV. VOP, je objedná- vateľ povinný nahradiť mu všetky náklady a škodu, ktoré mu v súvislosti s uskladňovaním a opatrovaním doteraz vykonaného diela vzniknú.

V. Miesto a termín vykonania, montáže a odovzdania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo, teda uskutočniť montáž diela a odovzdať vykonané dielo v mieste montáže diela uvedenom v bode 3.) Zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v primeranom čase.

3. Nedodržanie termínu vykonania a odovzdania diela z dôvodu nepripravenosti miesta montáže diela objednávateľom nie je porušením zmluvy a plynutie lehoty na vykonanie diela zhotoviteľom sa prerušuje odo dňa pôvodného plánovaného dňa montáže diela a začína opäť plynúť v prípade postupu v zmysle čl. IV. bodu 3 písm. b) VOP 10-tym dňom od doručenia oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi o tom, že miesto montáže diela je pripravené na vykonanie montáže diela zhotoviteľom avšak neskončí skôr ako 25tym dňom od doručenia oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi o tom, že miesto montáže diela je pripravené na vykonanie montáže diela zhotoviteľom.

4. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi preddavok ceny za dielo v zmysle čl. III. bodu 2 VOP vo výške uvedenej v bode 11.) Zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený:

a) nezačať s vykonávaním diela až do zaplatenia preddavku ceny za dielo v zmysle čl. III.bodu 2 VOP vo výške uvedenej v bode 11. Zmluvy. V takom prípade sa dohodnutá doba vykonania diela predlžuje o dobu od podpisu zmluvy do zaplatenia preddavku ceny za dielo objednávateľom. V prípade, ak by v čase od podpisu zmluvy do zaplatenia preddavku ceny za dielo objednávateľom došlo k zvýšeniu ceny zhotovenia diela za dohodnutú cenu za dielo sa považuje cena podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa v deň zaplatenia preddavku ceny za dielo objednávateľom.

b) odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,– €.

VI. Prevzatie diela a vykonanie skúšok diela

1. O prevzatí diela objednávateľom zmluvné strany vyhotovia písomný preberací protokol (ďalej len “preberací protokol¨).

2. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objedná- vateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela (Záručný list)

3. Zhotoviteľ v prítomnosti objednávateľa dielo pred jeho odovzdaním podrobí skúškam ale- bo technickej kontrole (ďalej len “skúšky¨) za účelom zistenia či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa zmluvou stanovené vlastnosti

4. Ak pri výkone skúšky diela alebo pri jeho odovzdaní budú zmluvnými stranami zistené vady, tieto sa vyznačia v preberacom protokole.

VII. Vady diela a nároky z vád diela

 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite, ktoré určuje zmluva. V opačnom prípade má dielo vady.
 2. V súlade s ustanovením § 564 Obchodného zákonníka platia pre nároky objednávateľa z vád diela primerané ustanoveni § 436 až 441 Obchodného zákonníka.
 3. Pokiaľ následkom nevhodnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom nebude možné dielo namontovať, a dielo, resp. jeho časť bude nutné upraviť (zmenia sa rozmery a pod.), nejedná sa o vady diela, objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady s tým spojené a má sa za to, že objednávateľ si opätovnú úpravu diela/jeho časti objed- nal, za čo zhotoviteľovi patrí odmena podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa. Počas doby opätovnej výroby alebo úpravy diela/jeho časti, ktorá presiahne dobu zhotovenia diela v zmysle čl. V. Bode 2 VOP, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho záväzku splniť dielo riadne a včas.

VIII. Záruka za kvalitu

Zárukou za kvalitu diela preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.

Záručná doba je 24 mesiacov na dielo ako celok.

IX. Zmluvné sankcie

1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa zmluvy – neodovzdá riadne ukončené dielo z dôvodov na strane zhotoviteľa v dohodnutom termíne uvedenom v čl. V. bode 2. VOP má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

2. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty objednávateľ doručí zhotoviteľovi písomne najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom. Uvedená lehota 7 dní je lehotou prekluzívnou.

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo podľa zmluvy. 4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku – úhradou ceny za dielo v plnej výške uvedenej v bode 10. Zmluvy, má zhotoviteľ právo požadovat od objedná- vateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatýdeň omeškania.

5. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľ doručí objednávateľovi písomne najneskôr do 60 dní odo dňa splatnosti faktúry vystavenej objednávateľovi zhotoviteľom. Uvedená lehota 60 dní je lehotou prekluzívnou.

6. Zaplatenie zmluvnej pokuty objednávateľom nezbavuje objednávateľa povinnosti zaplatiť dohodnutú cenu za dielo, ani sa nedotýka nároku na náhradu škody zhotoviteľa.

X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vy- plývajúcich zo Zmluvy, ak sa dokáže, že:

 • nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľnýchudalostí,
 • prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať,
 • prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.

4. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.

5. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekáž- ka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

6. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť nie je zmena hospodárskych pomerov niektorej zo strán.

XI. Licencia technickej služby

Zhotoviteľ je držiteľom Licencie technickej služby č. PT 001287, vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Nitre dňa 11.01.2012.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, medzi zmluvnými stranami, predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy, strácajú dňom uzavretia Zmluvy platnosť a sú plne touto Zmluvou nahradené.
 2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
 3. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom platným v Slovenskej republike.
 4. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené.

XIII. Rozhodcovská doložka

Zhotoviteľ a objednávateľ sa v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo zmlúv podľa týchto VOP alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom  stálym rozhodcovským súdom zriadenom pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom a.s., so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 756 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 887/S, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.